coming soon / νέες θεματικές ενότητες στο tsenos.gr

άρθρα & ανακοινώσεις

19-09-2022

Διάφορες διατάξεις

Διάφορες διατάξεις

TSENOS / tax cloud

Σήμερα θα παραθέσουμε δυο διοικητικές αποφάσεις που αφορούν το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και είναι θα λέγαμε ενδεικτικές του πώς αντιμετωπίζονται πλέον, βάσει και της κοινής λογικής, κάποιες περιπτώσεις όπου για μια άνευ ουσίας κατά μία έννοια παράλειψη μιας επιχείρησης, καταλογίζεται πρόστιμο. Η μια εκ των αποφάσεων είναι πρόσφατη, ενώ με την ευκαιρία της αναδημοσίευσής της, παραθέτουμε και μια σχετική περσινή ανάλογη γνωμοδότηση.

 


 

ΔΕΔ – Ακύρωση προστίμου 250 ευρώ εκπρόθεσμης αρχικής ΦΜΥ με αμελητέο ποσό φόρου προς απόδοση

 

Ιστορικό

Με πράξη επιβολής προστίμου επιβλήθηκε σε φορολογούμενο πρόστιμο ποσού 250,00 €, διότι υπέβαλε εκπρόθεσμα στις 29/10/2015 αρχική προσωρινή δήλωση φόρου μισθωτών με περίοδο παρακράτησης 07/2015

Η προσφυγή

Ο φορολογούμενος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή ισχυριζόμενος ότι το ποσό του καταβληθέντος φόρου είναι δυσανάλογα μικρότερο του βεβαιωθέντος προστίμου και αντιβαίνει στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας του φόρου.

Τα βασικά αιτιολογικά της Δ.Ε.Δ.:


Επειδή,
σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 4 και 8 του ν . 4172/2013: «4. Σε περίπτωση που η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος που πρέπει να βεβαιωθεί από επιχειρηματική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, κατά περίπτωση.

[….] 8. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ».


Επειδή,
σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του ν. 4172/2013: «6. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων υπολογίζεται με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης:

α) του φόρου που παρακρατήθηκε, β) του φόρου που προκαταβλήθηκε, γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9.

Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται……..».


Επειδή
, από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι ο νομοθέτης προβλέποντας την παρακράτηση φόρου επιδίωξε να εισάγει έναν τρόπο επίσπευσης και ταυτόχρονα εξασφάλισης καταβολής του φόρου εισοδήματος, αναθέτοντας στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που καταβάλλει εισόδημα από μισθωτή εργασία την ευθύνη παρακράτησης και απόδοσης του παρακρατηθέντος ποσού στο Δημόσιο δια της υποβολής σχετικής δήλωσης. Περαιτέρω, προέβλεψε ότι δεν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης για εισοδήματα απαλλασσόμενα ή εξαιρούμενα (άρθρο 59 παρ. 3 του ν. 4172/2013), ενώ σε άλλες περιπτώσεις έθεσε ως όρο για τη διενέργεια παρακράτησης η συναλλαγή να υπερβαίνει ένα ορισμένο ύψος (άρθρο 64 παρ. 8 του ν. 4172/2013 όπου ως όρος τίθεται η αξία της συναλλαγής να υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ).
Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1072/2015, στην περίπτωση που υποβάλλονται εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΜΥ, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του ΚΦΔ. Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο νομοθέτης δια της εισαγωγής της υποχρέωσης παρακράτησης φόρου επεδίωξε την εξασφάλιση καταβολής του φόρου εισοδήματος και όχι την τιμωρία του υπόχρεου σε παρακράτηση σε περίπτωση που τούτος καθυστέρησε την υποβολή της σχετικής δήλωσης ΦΜΥ, πολλώ δε μάλλον στο βαθμό που ο εν λόγω φόρος αποδόθηκε στο Δημόσιο με αποτέλεσμα να μην ζημιώνονται τα συμφέροντα του τελευταίου.

Επειδή,
στην προκειμένη περίπτωση ο προσφεύγων όφειλε να υποβάλλει αρχική προσωρινή δήλωση ΦΜΥ με περίοδο παρακράτησης 1/7/2015 – 31/7/2015 το αργότερο έως 30/9/2015, ενώ υπέβαλε την υπ’ αριθ……. σχετική δήλωση εκπρόθεσμα στις 29/10/2015.

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι στην κρινόμενη περίπτωση το προς απόδοση ποσό ανέρχεται μόλις σε 2,73 ευρώ (πρβλ. τη συναφή διάταξη του άρθρου 38 παρ. 6 του ν. 2859/2000, με την οποία ορίζεται ότι η διαφορά φόρου που προκύπτει στη δήλωση ΦΠΑ, αν είναι θετική και άνω των τριάντα ευρώ καταβάλλεται στο Δημόσιο, αν είναι θετική μέχρι τριάντα (30) ευρώ, μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο και αν είναι αρνητική, μεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34), εν προκειμένω το προς απόδοση ποσό των 2,73€ υπολείπεται αισθητώς του προστίμου των 250 ευρώ που επιβλήθηκε λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΜΥ, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν, υπό το φως της αρχής της χρηστής διοίκησης, να επιβληθεί πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης και απόδοσης ενός τόσο αμελητέου ποσού φόρου.

Αποφασίζουμε

την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης …..
Ποσό καταλογισμού : 0,00 €

 


 

ΔΕΔ Θ 95/2021
Μη επιβολή προστίμου σε μηδενικές ΦΜΥ

 

Θεσσαλονίκη 20/01/2021
Αριθμός απόφασης: 95
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α7-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 546 30 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313333245
ΦΑΞ: 2313333258
E-Mail: ded.thess@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170).
β.Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 1440/27-07-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Α.1273/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ.5 του άρθρου 63 του Ν 4174/2013 που δεν έχει συμπληρωθεί από τις 16-11-2020 έως και την 31-01-2021, παρατείνεται έως 31-03-2021.

4. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β’ 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

5. Την από 28-09-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της του με ΑΦΜ: , που εδρεύει στη επί της οδού , Τ.Κ , κατά : α) της με αρ /10-09-2020 πράξης επιβολής προστίμου του άρθρου 54 του Ν.4174/2013, λόγω υποβολής της με αριθμ./24-5-2019 αρχικής εκπρόθεσμης δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα του μηνός Ιανουαρίου 2019 και β) με αρ /10-09-2020 πράξης επιβολής προστίμου του άρθρου 54 του Ν.4174/2013 λόγω υποβολής της με αριθμ /24-5-2019 αρχικής εκπρόθεσμης δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα του μηνός Φεβρουαρίου 2019, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Θεσσαλονίκης και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

6. Τις ως άνω πράξεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΣΤ Θεσσαλονίκης, των οποίων ζητείται η ακύρωση.

7. Την από 13/10/2020 Έκθεση Απόψεων της ΔΟΥ ΣΤ’ Θεσσαλονίκης.

8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α7-Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 28-09-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της του με ΑΦΜ: , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αρ /10-09-2020 πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54 του ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας, πρόστιμο ποσού 100,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 §2 περ. α’ του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), καθόσον υπέβαλε εκπρόθεσμα την με αριθμ /24-5-2019 αρχική μηδενική προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα για τη φορολογική περίοδο 01/01/2019-31/01/2019, κατά παράβαση των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 που επισύρει τις κυρώσεις της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ιδίου ως άνω νόμου.

Με την με αρ /10-09-2020 πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας, πρόστιμο ποσού 100,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 § 2 περ. α’ του ν.4174/2013 (ΚΦΔ), καθόσον υπέβαλε εκπρόθεσμα την με αριθμ /24-5-2019 αρχική μηδενική προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα για τη φορολογική περίοδο 01/02/2019-28/02/2019, κατά παράβαση των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, που επισύρει τις κυρώσεις της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54, του ιδίου ως άνω νόμου.

Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των ως άνω πράξεων επιβολής προστίμων, ισχυριζόμενη ότι από τις σχετικές διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων παρακράτησης φόρου από επαγγελματική δραστηριότητα, οι δηλώσεις για τις οποίες δεν προκύπτει φόρος ή τέλος χαρτοσήμου προς απόδοση υποβάλλονται προαιρετικά και ως εκ τούτου δεν πρέπει να επιβληθούν τα ως άνω πρόστιμα. Προς επίρρωση του ως άνω ισχυρισμού της, επικαλείται την με αριθμ. ΠΟΛ.1252/2015 και τις με αριθμ. Α. 1099/2019 & Α.1101/2019 Αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Επειδή, ο Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (ν.4172/2013 ΦΕΚ Α’ 167/23-7-2013), ορίζει στο άρθρο 61, ότι : «Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, και προβαίνει σε πληρωμές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 62, καθώς και οι συμβολαιογράφοι για τις συναλλαγές της περίπτωσης στ’ του άρθρου 62 υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου όπως ορίζεται στο άρθρο 64….» Στο άρθρο 62, ότι : «1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου: ….δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο,… 2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ή σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και λαμβάνουν αμοιβές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64.». Στο άρθρο 64, ότι : «1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής:….δ) για αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%). …7. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής εκτός από τους φόρους που παρακρατούνται από τους συμβολαιογράφους. Ειδικά ο φόρος που παρακρατείται από συμβολαιογράφο για την υπεραξία του άρθρου 41, αποδίδεται από τον ίδιο με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 8. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ…»

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, ορίζεται ότι:
«1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου
2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησς βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα».

Επειδή, σύμφωνα την αιτιολογική έκθεση του ν. 4174/2013, με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η φορολογική διοίκηση έχει στη διάθεσή της ένα σύγχρονο φοροεισπρακτικό πλαίσιο με το οποίο διασφαλίζεται η είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου και επανασυστήνεται ο θεσμός εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ φορολογουμένου πολίτη και Κράτους. Με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα, επιχειρείται η θέσπιση ενός ανεξάρτητου συστήματος κανόνων που θα διέπει διάφορα στάδια της φορολογικής διαδικασίας αφενός, ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις των υποκειμένων των αναφερόμενων στο Κώδικα φορολογιών και αφετέρου, ως προς τη διαδικασία είσπραξης των προερχόμενων από φόρους και τέλη δημοσίων εσόδων. Επίσης, ο Κώδικας προβλέπει τόκους και πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων και εκπρόθεσμης καταβολής φόρων και δηλώσεων. Ειδικότερα, οι διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ., καθορίζουν τις παραβάσεις, για τις οποίες επιβάλλονται τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα, ενώ παράλληλα έχουν ως στόχο την ενίσχυση του αισθήματος δίκαιου των πολιτών, καθόσον καθιερώνεται για πρώτη φορά, ενιαίο ύψος προστίμου για όλες τις φορολογικές διατάξεις που παραβιάζονται και ανάλογα της κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων.

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 1 της με αριθμ. Α.1101/2019 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ορίζεται ότι:
«1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, καθώς και οι τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου κατά περίπτωση, στις αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 , στις αμοιβές δικηγόρων της περίπτωσης α’ και μερισμάτων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 που αποκτώνται από την 1 Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω TAXISnet. Οι μηδενικές δηλώσεις για τις οποίες εκ του νόμου δεν προκύπτει φόρος ή τέλος χαρτοσήμου προς απόδοση υποβάλλονται προαιρετικά…»

Επειδή, με την ΠΟΛ.1252/2015 με θέμα: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N. 4174/2013, άρθρα 53-62), ορίζεται μεταξύ άλλων ότι: «Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση (εκ παραδρομής)».

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, η προσφεύγουσα εταιρεία υπέβαλε εκπρόθεσμα ηλεκτρονικά, τις υπ’ αριθμ /24-5-2019 και /24-5-2019 μηδενικές προσωρινές δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις φορολογικές περιόδους 01/01/2019-31/01/2019 και 01/02/2019-28/02/2019, αντίστοιχα, ενώ, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις της με αριθ. Α.1101/2019 Απόφασης, η υποβολή τους είναι προαιρετική, εντούτοις της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100,00 € για καθεμία από αυτές.

Επειδή, το πρόστιμο αποτελεί διοικητική κύρωση και επιβάλλεται λόγω μη τήρησης των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, η επιβολή εν προκειμένω, των συγκεκριμένων προστίμων, λόγω εκπρόθεσμων μηδενικών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων από επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις φορολογικές περιόδους 01/01/2019-31/01/2019 και 01/02/2019-28/02/2019, δε βρίσκει νομικό έρεισμα, καθόσον δε συνδέεται με την παραβίαση συγκεκριμένης διάταξης και ως εκ τούτου, τα εν λόγω πρόστιμα πρέπει να ακυρωθούν, διότι δε στοιχειοθείται η διαδικαστική παράβαση του άρθρου 54 παρ. 1 και 2 του ν. 4174/2013.
Συνεπώς η παρούσα ενδικοφανής προσφυγή γίνεται αποδεκτή.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου /28-09-2020 ενδικοφανούς προσφυγής της του με ΑΦΜ: και την ακύρωση των με αριθμ /2020 και …/2020, πράξεων επιβολής προστίμων άρθρου 54 του ν. 4174/2013.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της προσφεύγουσας βάσει της παρούσας απόφασης:

-Επί της με αριθμ. …/10-09-2020 πράξης επιβολής πρόστιμου περ.α’ της παρ. 1 & 2 άρθρου 54 του ν. 4174/2013, φορολογικής περιόδου 01/01/2019-31/01/2019 ποσό : 0,00 €

-Επί της με αριθμ. …/10-09-2020 πράξης επιβολής πρόστιμου περ.α’ της παρ. 1 & 2 άρθρου 54 του ν. 4174/2013, φορολογικής περιόδου 01/02/2019-28/02/2019 ποσό : 0,00 €

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών