coming soon / νέες θεματικές ενότητες στο tsenos.gr

άρθρα & ανακοινώσεις

11-06-2022

θέματα φορολογικής επικαιρότητας

θέματα φορολογικής επικαιρότητας

Είχαμε αναφερθεί πρόσφατα, στη δυνατότητα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης και για οποιονδήποτε λόγο. Το θέμα αφορούσε τις τρέχουσες υποβολές, δηλαδή τις δηλώσεις που υποβάλλονται για τα αποκτηθέντα εισοδήματα του ’21.

Πλέον όμως, ανάλογη δυνατότητα υπάρχει και για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων και για το ’20, και αφορά αναδρομικά της προηγούμενης χρήσης.

 Από το ηλεκτρονικό μας αρχείο με Νόμους, αποφάσεις και εγκυκλίους, παραθέτουμε σήμερα ένα θέμα που αφορά την Επιδότηση Παγίων Δαπανών και το λογιστικό χειρισμό αυτής. Πηγή, η σχετική γνωμοδότηση του ΣΛΟΤ, όπως είχε αποφανθεί κάποια στιγμή τον περασμένο Οκτώβριο σε σχετικό ερώτημα.

TSENOS / tax cloud


 

Αθήνα 05/10/2021
Αρ. πρωτ.: 1961

ΘΕΜΑ: Λογιστικός χειρισμός της “Επιδότησης Παγίων Δαπανών”.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ποιον λογιστικό χειρισμό προτείνετε για την «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ»;

Η έκπτωση / εξόφληση των φορολογικών ή ασφαλιστικών οφειλών να αποτυπωθεί πχ σε ανόργανο έσοδο (λογ 81) ή σε επιδότηση (λογ 74);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 29 [«Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών»], του ν. 4772/5-2-2021 [«Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»]:

«1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση, με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων.
2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19» και ειδικότερα το τμήμα 3.12 αυτής, και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, η επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
4. Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.»

Στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, αναφέρεται:

«Κρατικές Επιχορηγήσεις:

Ενίσχυση από το κράτος με την μορφή μεταφοράς πόρων σε μια οντότητα, σε ανταπόδοση για παρελθούσα ή μελλοντική συμμόρφωση με συγκεκριμένες συνθήκες που σχετίζονται με τις λειτουργικές της δραστηριότητες.

Δεν περιλαμβάνονται στις κρατικές επιχορηγήσεις εκείνες οι μορφές κρατικής ενίσχυσης στις οποίες δεν μπορεί εύλογα να αποδοθεί μια αξία καθώς και συναλλαγές με το κράτος, οι οποίες δεν μπορούν να διακριθούν από τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της οντότητας».

Ωστόσο, η ενίσχυση μέσω του προγράμματος «επιδότησης παγίων δαπανών», δεν χορηγείται στις δικαιούχους οικονομικές οντότητες που επλήγησαν από τον Covid – 19, έναντι κάποιας παρελθούσας ή αναμενόμενης ανταπόδοσης, αλλά έχει ως αποκλειστικό σκοπό την τόνωση της ρευστότητας και την οικονομική στήριξή τους (Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ 808/26-07-2021 ).
Για τις ενισχύσεις της μορφής αυτής, στην παράγραφο 21 του ΔΛΠ 20 αναφέρεται ότι:

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παροχή κρατικής επιχορήγησης μπορεί να δίδεται ως άμεση οικονομική ενίσχυση της οικονομικής οντότητας και όχι ως κίνητρο για την ανάληψη συγκεκριμένης δαπάνης. Τέτοιες επιχορηγήσεις μπορεί να περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη οικονομική οντότητα και να μην είναι διαθέσιμες σε μία ολόκληρη κατηγορία δικαιούχων.

Οι περιπτώσεις αυτές μπορεί να απαιτούν την αναγνώριση της επιχορήγησης στα αποτελέσματα κατά την περίοδο στην οποία η οικονομική οντότητα δικαιούται να την εισπράξει μαζί με γνωστοποίηση που να διασφαλίζει την πλήρη κατανόηση των επιδράσεών της».

Υπό την έννοια αυτή, η «επιδότηση παγίων δαπανών» χαρακτηρίζεται ως κρατική ενίσχυση (ευεργέτημα/έσοδο) και πρέπει να καταχωρίζεται, στην λογιστική βάση στον λογαριασμό 74.03 «Ειδικές επιχορηγήσεις επιδοτήσεις», για τις επιχειρήσεις που ακολουθούν το σχέδιο λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή στον λογαριασμό 71.03 «Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων» του Σχεδίου Λογαριασμών του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.).

Για την φορολογική αντιμετώπιση των χρηματικών ποσών της ενίσχυσης, αρμόδια να απαντήσει είναι η Διεύθυνση Εφαρμογής `Αμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).