coming soon / νέες θεματικές ενότητες στο tsenos.gr

άρθρα & ανακοινώσεις

08-01-2022

Σχετικά με το χρόνο έκδοσης τιμολογίου / Ενδεικτική περσινή γνωμοδότηση του ΣΛΟΤ

Σχετικά με το χρόνο έκδοσης τιμολογίου / Ενδεικτική περσινή γνωμοδότηση του ΣΛΟΤ

Τα θέματα περί του χρόνου έκδοσης των παραστατικών από τις επιχειρήσεις, αποτελούν από μόνα τους ένα ιδιαίτερα κομβικό ζήτημα. Ένα θέμα που ανέκαθεν απασχολούσε και θα συνεχίσει να απασχολεί τις επιχειρήσεις, ώστε να μην βρίσκονται εκτεθειμένες στις διάφορες, κείμενες διατάξεις και να μην κινδυνεύουν με πρόστιμα για πιθανές παραβάσεις από ενέργειες που προφανώς και μπορούν να προβλεφθούν.

Τώρα ειδικά με το myData, τίθενται αρκετά συχνά διάφορα ερωτήματα που αφορούν το χρόνο έκδοσης των τιμολογίων. Παραθέτουμε σήμερα, ένα ενδεικτικό ερώτημα που τέθηκε πέρσι τον Ιανουάριο και εκδόθηκε η επίσημη γνωμοδότηση από το ΣΛΟΤ τον προηγούμενο Μάιο.

Υπάρχουν δεκάδες ανάλογα θέματα και ερωτήματα που αντιμετωπίζουμε, καθώς ειδικά με τα ηλεκτρονικά βιβλία οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι διαρκώς προσεκτικές στην τήρηση των βασικών κανόνων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, να τονίσουμε ότι η εφαρμογή του myData, δεν αναιρεί ούτε καταργεί τις διατάξεις του Κώδικα, καθώς και των ΕΛΠ γενικότερα, οι οποίες συνεχίζουν και υφίστανται κανονικά.

 

 


TSENOS / tax cloud

 

ΣΛΟΤ 3201/2021
Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

 

Αθήνα, 12/01/2021
Αρ. Πρωτ. 3201 ΕΞ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

Ερώτηση:

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν μπορεί εταιρεία να πουλήσει εμπορεύματα σε Δημοτική Αρχή με ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ που θα εκδοθεί εντός του 2020 (πχ 29/12/2020) γιατί το απαιτεί ο Δήμος για Δημοσιονομικούς λόγους και τα εμπορεύματα να παραδοθούν εντός του Ιανουαρίου του 2021, όταν δηλαδή θα είναι διαθέσιμα. Φυσικά υπάρχουν ΟΛΕΣ οι απαραίτητες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κλπ και έχουν πραγματοποιηθεί ΟΛΟΙ οι απαιτούμενοι έλεγχοι (ελεγκτικό συνέδριο, πάρεδρος κλπ).

Απάντηση:

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 4308/2014, εισάγεται η έννοια της γένεσης της υποχρέωσης έκδοσης του τιμολογίου, ως παραστατικού χονδρικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών.

Περαιτέρω, στην παράγραφο 2 του άρθρου 11, της ΠΟΛ.1003/31-12-2014 αναφέρεται ότι:
Με την παράγραφο αυτή καθορίζονται οι προθεσμίες έκδοσης τιμολογίου για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών [περιπτώσεις (α) έως (ε)]. Η γενική αρχή είναι ότι τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της παροχής της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.”

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 513 του Αστικό Κώδικα: «Με τη σύμβαση της πώλησης ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του πράγματος ή το δικαίωμα, που αποτελούν το αντικείμενο της πώλησης, και να παραδώσει το πράγμα και ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα που συμφωνήθηκε».

Για την χρονική καταχώριση του εσόδου στα λογιστικά βιβλία στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 του ν.4308/2014 αναφέρεται ότι:
«Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω:
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους.
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα
».

Στην παράγραφο 25.3.1 της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του ν.4308/2014 διευκρινιστικά αναφέρεται ότι: «Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, στο χρόνο κατά τον οποίο εκπληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3. Ιδιαίτερα, το έσοδο αναγνωρίζεται εφόσον μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα και κατά τη στιγμή της πώλησης θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του σχετικού τιμήματος στην οντότητα».

H έκδοση του παραστατικού αξίας για την πώληση (τιμολόγιο), κατά κανόνα, γίνεται κατά την παράδοση των αγαθών ή την έναρξη της αποστολής τους στον πελάτη. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου γίνεται τιμολόγηση με την αποδοχή του πελάτη ενώ η παράδοση καθυστερεί κατά ρητή απαίτησή του. Ειδικότερα, σε αυτή την περίπτωση θα καταχωρίζεται έσοδο όταν μεταβιβαστεί η κυριότητα του πωλούμενου αγαθού στον πελάτη και εφόσον η πιθανότητα να γίνει η παράδοση είναι υψηλή και το αγαθό είναι διαθέσιμο και έτοιμο για παράδοση στον πελάτη κατά το χρόνο της καταχώρισης του εσόδου.

Ο πωλητής δύναται να κρατήσει τα αγαθά σε δικούς του αποθηκευτικούς χώρους, ως «Εμπορεύματα ή προϊόντα τρίτων», μέχρι να πραγματοποιηθεί η διακίνησή τους.

Οίκοθεν νοείται ότι εάν τα αγαθά δεν είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία, στην οποία αναφέρεστε στο ερώτημά σας (29η Δεκεμβρίου 2020) δεν δύναται να καταχωριστεί έσοδο. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο, διότι θεωρείται ότι δεν έχει λάβει χώρα η οικονομική συναλλαγή, δηλαδή η πώληση των αγαθών.