coming soon / νέες θεματικές ενότητες στο tsenos.gr

άρθρα & ανακοινώσεις

02-12-2018

Η διάκριση των μισθώσεων παγίου εξοπλισμού σε μακροχρόνια ή λειτουργική

Η διάκριση των μισθώσεων παγίου εξοπλισμού σε μακροχρόνια ή λειτουργική

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί τμήμα από σχετική μελέτη και παραθέτουμε απόσπασμα από το θεωρητικό κομμάτι αυτής.

___________

 

///  2. Η διάκριση της μίσθωσης σε μακροχρόνια ή λειτουργική 

Κατά το πρόσφατο παρελθόν όλες οι μισθώσεις λογίζονταν ως λειτουργικές. Κάτι που σημαίνει ότι ο μισθωτής καταχωρούσε τα μισθώματα ως έξοδα τόσο στα διπλογραφικά βιβλία (κάνοντας χρήση του λογαριασμού 62.04) όσο και στα απλογραφικά. Πλέον, από 1/1/2014 (και για τις συμβάσεις που συνήφθησαν από το 2014 και έπειτα) είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός τους, καθώς επηρεάζει άμεσα τους λογιστικούς χειρισμούς που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

 

Πλέον, οι συμβάσεις leasing χωρίζονται σε 2 κατηγορίες.

  • Χρηματοοικονομικές μισθώσεις: τις περισσότερες φορές το μίσθιο μεταβιβάζεται στον μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης
  • Λειτουργικές μισθώσεις: το μίσθιο επιστρέφεται στον εκμισθωτή

 

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία:

« …ο όρος «χρηματοοικονομική μίσθωση» σημαίνει οποιαδήποτε προφορική ή έγγραφη σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής (κύριος) υποχρεούται έναντι μισθώματος να παραχωρεί στον μισθωτή (χρήστη) τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον μισθωτή με τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης,
β) η σύμβαση της μίσθωσης περιλαμβάνει όρο συμφέρουσας προσφοράς για την εξαγορά του εξοπλισμού σε τιμή κατώτερη της αγοραίας αξίας,

γ) η περίοδος της μίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της οικονομικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου όπως αυτή προκύπτει από τον πίνακα της παραγράφου 4, ακόμη και στην περίπτωση που ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται κατά τη λήξη της μίσθωσης,
δ) 
κατά τη σύναψη της σύμβασης της μίσθωσης, η παρούσα αξία των μισθωμάτων ανέρχεται τουλάχιστον στο ενενήντα τοις εκατό (90%) της αγοραίας αξίας του περιουσιακού στοιχείου που εκμισθώνεται,
ε) τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής φύσης που μόνον ο μισθωτής δύναται να τα μεταχειριστεί δίχως να προβεί σε σημαντικές αλλοιώσεις.

    Στην περίπτωση της μίσθωσης οχημάτων στην έννοια του μισθώματος σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη λειτουργίας και κυκλοφορίας του οχήματος».

 

Συνάγεται συνεπώς ότι, οι μισθώσεις που δεν πληρούν έστω και μία από τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος εξακολουθούν να θεωρούνται λειτουργικές μισθώσεις. Σ’ αυτήν την περίπτωση, τα καταβαλλόμενα μισθώματα καταχωρούνται απ’ ευθείας στα έξοδα της επιχείρησης.

 

Οπότε είναι απαραίτητο μελετώντας αναλυτικά τη σύμβαση να προσδιορίσετε κατά πόσο ισχύει κάποιο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ειδικά το β ή γ, που δεν προκύπτει από το ερώτημα. Ανάλογα με το είδος της συμβάσεως υπάρχει διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση στην καταχώριση των παραστατικών των μηνιαίων μισθωμάτων.

 

 

///  3. Λογιστική αντιμετώπιση 

///  3.1  Φορολογία Εισοδήματος / Έκπτωση δαπανών 

Ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 22 του Κ.Φ.Ε. Συνεπώς, η έκπτωση των σχετικών δαπανών (είτε αφορά τόκους μισθωμάτων είτε τις διενεργηθείσες αποσβέσεις) εξαρτάται από την εκπλήρωση των κριτηρίων της εν λόγω διάταξης: Όπως προβλέπεται σχετικά, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, εφόσον:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της πραγματικής, στη βάση έμμεσων μεθόδων ελέγχου,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

 

///  3.2  ΦΠΑ 

Στην προκειμένη περίπτωση (όπου ο μισθωτής του παγίου είναι μη υπαγόμενος καθεστώς ΦΠΑ) δεν δικαιούται έκπτωση ή επιστροφή του ΦΠΑ που επιβάρυνε τα έξοδά του.

Διατηρείται όμως το δικαίωμα έκπτωσης της δαπάνης στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέραμε παραπάνω.

 

_________

TSENOS / Ειδικές εκθέσεις